Koata

CH Litter/Vrh 26.08.2016

Yasemin of Caramellocoon*Cz JW Keanu Katchenka of Caramellocoon*Cz JW

Chantal

sold as a PET

Prodaná na mazlíčka

Christian

sold as a breed/show

Carlotte

SOLD as a PET

Christopher

sold as a PET

Rezervace na mazlíčka

Charles

OPTION na mazlíčkaH litter/vrh 20.08.2016

Jacopo Rosso of Caramellocoon*Cz JW Erinka Victoria*Cz

Holly Molly

OPTION TOP breed/SHOW!

Hannah Honey

SOLD/Pet

Heather Tee Free

SOLD/PETG -Litter/Vrh 15.08.2016

Keanu Katchenka of Caramellocoon*Cz JW Yara of Caramellocoon*Cz

Giulia Florence

OPTION BUT requests are WELCOME!

Galla Sara

stay

Galileo Rosso

STAY

Gaia Martina

SOLD

Ginno Rosi

reserved PET 

Gucci Tom

SOLD

Gabriel Nero

sold breed/show Libor Šula
caramellocoon@gmail.com