Koata

G -Litter/Vrh 15.08.2016

Keanu Katchenka of Caramellocoon*Cz JW Yara of Caramellocoon*Cz

Giulia Florence

OPTION BUT requests are WELCOME!

Galla Sara

stay

Galileo Rosso

STAY

Gaia Martina

SOLD

Ginno Rosi

reserved PET 

Gucci Tom

SOLD

Gabriel Nero

sold breed/show 

Libor Šula
caramellocoon@gmail.com