Koata

CH Litter/Vrh 26.08.2016

Yasemin of Caramellocoon*Cz JW Keanu Katchenka of Caramellocoon*Cz JW

Chantal

sold as a PET

Prodaná na mazlíčka

Christian

sold as a breed/show

Carlotte

SOLD as a PET

Christopher

sold as a PET

Rezervace na mazlíčka

Charles

OPTION na mazlíčka

Libor Šula
caramellocoon@gmail.com